ห้องละหมาด
หน้าแรก   /   ห้องละหมาด


ห้องละหมาด โรงเรียน อันวารุ้ลอิสลาม  โรงเรียน อันวารุ้ลอิสลาม มีห้องละหมาดให้สำหรับนักเรียนและบุคคลากรภายในโรงเรียน ได้มาปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน ตามกลักการของอัลอิสลาม รวมทั้งมีการสอนการละหมาดสำหรับนักเรียน ทั้ง ชายและหญิง เพื่อให้ละหมดได้อย่างถูกต้องตามหลักการอีกด้วย