ข้อมูลทั่วไป&ประวัติโรงเรียน
หน้าแรก   /   ข้อมูลทั่วไป และประวัติ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม

 

ประวัติโรงเรียน อันวารุ้ลอิสลาม

คณะกรรมการมัสยิดฯ และคณะกรรมการการศึกษา ได้ตั้งอุดมการณ์ที่จะให้การ ศึกษาที่มีคุณภาพ มุ่งหวังอบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ดำเนินการเป็นกึ่งสาธารณะกุศล ไม่หวังผลกำไร โดยได้รับเงินอุปการะ บางส่วนจากมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล และเพื่อเป็นมรดกทางการศึกษา แก่สังคมสืบไป

โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนโดยถูกต้อง ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2480 โดยผู้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของ คือ นายหวัง วงษ์เนียม บนที่ดินของนางเล็ก ฤทธิ์งาม ซึ่งเป็นน้องสาวของนางแพ และเป็นพี่สาว ของนายหมุด ฤทธิ์งาม ทั้งนี้เนื่องจากนางเล็กได้แต่งงานกับนายเฮม น้อยนงเยาว์ ซึ่งมีบ้านอยู่ที่หมู่บ้านนวลน้อย และไม่มีบุตร-ธิดาด้วยกัน ประมาณก่อนปี พ.ศ. 2480 นางอิน ฤทธิ์งาม และ นายหมุด ฤทธิ์งาม ได้ชักชวน นางเหรี่ยม และนายหวัง วงษ์เนียม ตลอดจนครอบครัวให้มาอยู่ในที่ดินดังกล่าว เพื่อสอนกุรอาน และฟัรดูอีนแก่เยาวชนในตำบลคลองตัน และตำบลใกล้เคียง โดยได้รับความยินยอมจากนางเล็ก และนายเฮม นางเหรี่ยมได้สอนกุรอาน และฟัรดูอีนบนบ้านของตนเองชั่วระยะเวลาหนึ่ง

เมื่อนางเล็กได้เสียชีวิต ที่ดินดังกล่าว จึงเป็นมรดกของพี่น้องตระกูลฤทธิ์งาม พี่น้องในตระกูลฤทธิ์งาม อันประกอบด้วย นายเลาะห์ ,นางแพ และ นายหมุด ต่างพร้อมใจกันอุทิศที่ดินดังกล่าว เพื่อการจัดสร้างโรงเรียนอาคารไม้ใต้ถุนสูงขึ้นหลังหนึ่ง เพื่อเป็นที่ทำการเรียนการสอนโดยจดทะเบียนต่อกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้องมีชื่อว่า " โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม " โดยมีอดีตจุฬาราชมนตรี นายต่วน สุวรรณศาสน์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย และ มีนายหมุด ฤทธิ์งาม เป็นผู้ดูแลที่ดินอุทิศ และโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม โดยมีเยาวชนชาย-หญิงในตำบลคลองตัน และตำบลใกล้เคียงมาเข้าศึกษากุรอานและฟัรดูอีน จนมีชื่อเสียงในเรื่องของการอ่านกุรอานได้ชัดเจนถูกต้อง เมื่อนายหมุดได้ถึงแก่กรรม นายประเสริฐ ฤทธิ์งามบุตรชายจึงเป็นผู้ ดูแลต่อมา

ภายหลังนางเหรี่ยม , นายหวัง ได้ถึงแก่กรรม แล้วนายประเสริฐ ฤทธิ์งาม จึงได้ปรับปรุงโรงเรียนใหม่ และได้ให้นางนิสฟู ยิ้มวิลัย บุตรสาวของนายหวัง และนางเหรี่ยม เป็นครูสอนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แก่พี่น้องมุสลิมได้มาอยู่อาศัยในบริเวณทิ่ดินดังกล่าวในลักษณะของการเช่าที่

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2529 นายประเสริฐ ฤทธิ์งาม ได้มีหนังสือยื่นความจำนงต่อคณะกรรมการมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม คลองตัน เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม คลองตัน ปกครองดูแล และจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศ และทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้มัสยิด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2529 จำนวน 600 ตารางวา คณะกรรมการมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม คลองตัน โดยอิหม่ามประสิทธิ์ อามินเซ็น ได้วางแนวทางพัฒนาที่ดินดังกล่าว มาเป็นระยะ ๆ นับตั้งแต่ทำความเข้าใจกับผู้เช่าที่ดิน เพื่อที่จะดำเนินการจัดสร้าง โรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของผู้อุทิศ และจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ทั้งนี้คณะกรรมการมัสยิดฯ เห็นควรที่จะให้มีการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนในที่ดินดังกล่าวอย่าง คุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุด

พ.ศ. 2530 นางเซาะห์ ฤทธิ์งาม ได้อุทิศที่ดินจำนวน 60 ตารางวาเพิ่มเติมให้อีก และคณะกรรมการมัสยิดฯ ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 240 ตางรางวา โดยได้จากการจัดงานการกุศล และเงินรวบรวมจากค่าเช่าทรัพย์สินของมัสยิดฯ รวมเป็นเนื้อที่ดินทั้งสิ้น 2 ไร่ 1 งาน พ.ศ. 2531-2532 คณะกรรมการมัสยิดฯ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ถมดินทำเขื่อนและเคลื่อนย้ายผู้อยู่อาศัยออกไป โดยบางส่วนได้รับสิทธิ์ในการเช่าที่อุทิศของมัสยิดที่หลอแหล

1 เมษายน 2538 คณะกรรมการมัสยิดฯได้จัดงานวางศิลารากฐานอาคารโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลามหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 8 วา ยาว 22 วา สูง 5 ชั้น ( อาคารเรียน 4 ชั้น และชั้นใต้ดินเป็นห้องประชุม 1 ชั้น ) โดยได้รับการบริจาคจากสัปบุรุษ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป หลังจากนั้นก็มีการจัดงานการกุศลหารายได้ก่อสร้างโรงเรียนเป็นระยะๆ คือ จัดงานครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2540 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2542 ในขณะเดียวกันคณะกรรมการมัสยิดฯ ก็ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ดินเพื่อเป็นเส้นทางเข้า-ออก 2 ด้าน คือ ได้รับสิทธิ์ขนาดกว้าง 4 เมตร เพื่อเป็นทางเข้า-ออกด้านหลังโชว์รูม เล็กซัส จากนายหมัด มิตรน้อย และได้รับสิทธิ์ที่ดินขนาด กว้าง 4 เมตร เพื่อเป็นทางเข้า-ออกด้านข้างโชว์รูมเล็กซัส ติดถนนพระรามเก้า-เพชรบุรี จาก คุณเล็ก นานา โดยได้ตั้งชื่อว่าซอยนานาอุปถัมภ์

คำขวัญ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม    เรียนเล่น เน้นประสบการณ์ พัฒนาความคิด สู่วิถีชีวิตอิสลาม

โลโก้ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม

เปิดสอน หลักสูตรศาสนาควบคู่สามัญ  อนุบาล - มัธยมศึกษปีที่ 3  หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

ที่อยู่ : 60 ซอยเพชรพระราม 6 ถ.เพชรพระราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02 314 4215