ฝ่ายอนุบาล
หน้าแรก   /   ฝ่ายอนุบาล  /   ฝ่ายอนุบาล

อนุบาล 


โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ฝ่ายอนุบาล จัดการศึกษาให้กับปฐมวัย - อนุบาลอายุ 2-6 ปี เน้นการสอนศาสนาควบคู่สามัญ รวมถึงเน้นเรื่องปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับเพื่อน ๆ  การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ การทดลอง การเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเอง ในบรรยากาศที่แวดล้อมแบบอิสลาม โดยแบ่งเป็น 4 ระดับชั้น คือ

  • ระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2- 3 ปี
  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 - 4 ปี
  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 - 5 ปี
  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 - 6 ปี

 

รับนักเรียน ชาย, หญิง

ชั้นเตรียมอนุบาล อายุตั้งแต่ 2 - 3 ปี
(โดยยึดความพร้อม และอายุของเด็กนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี)


ชั้นอนุบาล 1-3 อายุตั้งแต่ 2.8 - 5 ปี

(โดยยึดความพร้อม และอายุของเด็กนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี)

 

ติดต่อสอบถามได้
โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 60 ซอยเพชรพระราม 6 ถ.เพชรพระราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02 314 4215